Openingstijden 1 Maandag Dinsdag - Vrijdag Zaterdag - Zondag

Binnenbad
(het hele jaar door)

06.00-7.30 uur
11.00-21.30 uur
06.00-07.30 uur
08.00-21.30 uur
10.00-18.00 uur

Buitenbad
(zomerseizoen)2

11.00-21.30 uur 08.00-21.30 uur 10.00-18.00 uur

Openingstijden 1

 • Binnenbad
  (het hele jaar door)

  06.00-7.30 uur
  11.00-21.30 uur

  Buitenbad
  (zomerseizoen)2

  11.00-21.30 uur
 • Binnenbad
  (het hele jaar door)

  06.00-07.30 uur
  08.00-21.30 uur

  Buitenbad
  (zomerseizoen)2

  08.00-21.30 uur
 • Binnenbad
  (het hele jaar door)

  10.00-18.00 uur

  Buitenbad
  (zomerseizoen)2

  10.00-18.00 uur
 1. Openingstijden / actuele Informatie: zie www.sternbuschbad.de en het informatiebord bij de kassa. Bäderbetriebe Kleve GmbH behoudt zich het recht voor om tijdens de openingstijden een deel van het bad en/of faciliteiten van het bad voor bepaalde gebruikers te reserveren (gemengd gebruik resp. parallel gebruik door scholen en verenigingen!).  Laatste toegang 45 minuten voor sluitingstijd, gebruik van het bad mogelijk tot 15 minuten voor sluitingstijd.
 2. Aanvang en einde van het zomerseizoen wordt aan het begin van elk seizoen vastgelegd – in de regel loopt dit van het eerste weekend van mei tot het eerste weekend van september.

Stand 05/2019

Op de volgende data is het bad gesloten:

 • 10.04.2020 - Goede Vrijdag
 • 12.04.2020 - 1e paasdag
 • 13.04.2020 - 2e paasdag
Verdere data

Op feestdagen dat het Sternbuschbad geopend is, is het dat van 10.00 tot 18.00 uur.

Impressum

Het impressum geldt voor de website www.sternbuschbad.de, de Facebook-pagina www.facebook.com/Sternbuschbad en de Instagram-pagina https://www.instagram.com/Sternbuschbad

Bäderbetriebe Kleve GmbH
Flutstraße 36
47533 Kleve
Tel.: 02821/593-140
Fax: 02821/593-160
info@stadtwerke-kleve.de

Bedrijfsleider
Claudia Dercks

Voorzitter raad van bestuur
Heinz-Jörg Cosar

Handelsregister
Amtsgericht Kleve, HRB 2049

Btw-nummer
DE 1200 50 660

Verantwoordelijk voor de inhoud in de zin van de Duitse Perswet:

Claudia Dercks
Bäderbetriebe Kleve GmbH
Flutstraße 36
47533 Kleve
E-Mail: info@stadtwerke-kleve.de


Uitsluiting aansprakelijkheid

Inhoud van het online aanbod
Bäderbetriebe Kleve GmbH is op geen enkele wijze aansprakelijk voor de actualiteit, juistheid, volledigheid of kwaliteit van de weergegeven informatie. Schadevorderingen tegen Bäderbetriebe Kleve GmbH die betrekking hebben op materiële of immateriële schade die is veroorzaakt door gebruik of niet-gebruik van de gepresenteerde informatie dan wel door het gebruik van onjuiste en onvolledige informatie, worden in beginsel uitgesloten tenzij de schade aantoonbaar te wijten is aan opzet of grove nalatigheid van Bäderbetriebe Kleve GmbH.

Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend en zonder enige verplichting. Bäderbetriebe Kleve GmbH behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om delen van de pagina’s of het gehele aanbod zonder aparte mededeling te wijzigen, aan te vullen, te wissen of de publicatie tijdelijk of definitief te beëindigen.

Verwijzingen en links
Bij directe of indirecte verwijzingen naar andere websites (‘hyperlinks’) waarvoor Bäderbetriebe Kleve GmbH niet verantwoordelijk is, aanvaardt Stadtwerke Kleve GmbH slechts aansprakelijkheid wanneer zij op de hoogte was van de inhoud en zij in geval van illegale inhoud over de technische mogelijkheid beschikt om het gebruik hiervan te verhinderen en dit tevens in redelijkheid van haar kan worden verlangd. Bäderbetriebe Kleve GmbH verklaart hiermee uitdrukkelijk dat er op de gelinkte pagina’s op het moment van het plaatsen van links geen illegale inhoud kenbaar was.

Bäderbetriebe Kleve GmbH heeft geen enkele invloed op de actuele en toekomstige vormgeving, de inhoud of de auteursrechten van de gelinkte/gekoppelde pagina’s. Zij distantieert zich hierbij daarom uitdrukkelijk van alle inhoud van alle gelinkte/gekoppelde pagina’s die zijn gewijzigd na het plaatsen van de links. Uitsluitend de aanbieder van de pagina waarnaar wordt verwezen en niet degene die via links slechts verwijst naar de desbetreffende publicatie is aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit illegale, onjuiste of onvolledige inhoud en in het bijzonder uit het gebruiken of niet gebruiken van dergelijke gepresenteerde informatie.

Auteurs- en merkenrecht
Bäderbetriebe Kleve GmbH tracht in alle publicaties de auteursrechten op de gebruikte afbeeldingen, geluidsopnames, videofragmenten en teksten te respecteren en zoveel mogelijk gebruik te maken van door haarzelf gemaakte afbeeldingen, geluidsopnames, videofragmenten en teksten, dan wel van licentievrije afbeeldingen, geluidsopnames, videofragmenten en teksten.

Alle binnen het internet aanbod genoemde en evt. door derden beschermde beeld- en handelsmerken zijn zonder restrictie onderworpen aan de bepalingen van het toepasselijke merkenrecht en de eigendomsrechten van de desbetreffende geregistreerde eigenaar. Uitsluitend op basis van het enkel noemen van merken mag niet de conclusie worden getrokken, dat deze niet door rechten van derden zijn beschermd!

Het copyright op gepubliceerde, door de auteur zelf geschreven inhoud blijft uitsluitend berusten bij de auteur van de pagina’s. Een verveelvoudiging of gebruik van dergelijke afbeeldingen, geluidsopnames, videofragmenten en teksten in andere elektronische of gedrukte publicaties is niet toegestaan zonder uitdrukkelijke toestemming van Bäderbetriebe Kleve GmbH.

Gegevensbescherming
Indien binnen het internetaanbod de mogelijkheid bestaat om persoonlijke of zakelijke gegevens in te voeren (e-mailadressen, namen, woonadressen), vindt verstrekking van deze gegevens door de gebruiker uitdrukkelijk op vrijwillige basis plaats. Gebruikmaking en betaling van alle aangeboden diensten is – voor zover dit technisch mogelijk is en in redelijkheid kan worden verlangd – ook toegestaan zonder vermelding van dergelijke gegevens, dan wel met vermelding van geanonimiseerde gegevens of een pseudoniem. Het gebruik door derden van de in het kader van het impressum of vergelijkbare verklaringen openbaar gemaakte contactgegevens zoals postadressen, telefoon- en faxnummers evenals e-mailadressen voor het sturen van niet uitdrukkelijke aangevraagde informatie is niet geoorloofd. Het recht om juridische stappen te ondernemen tegen de afzender van dergelijke spam-mails bij schendingen van dit verbod wordt uitdrukkelijk voorbehouden.

Rechtsgeldigheid van deze aansprakelijkheidsuitsluiting
Deze aansprakelijkheidsuitsluiting dient te worden beschouwd als onderdeel van het internetaanbod van waaruit naar deze pagina wordt verwezen. Indien delen of afzonderlijke formuleringen van deze tekst niet, niet meer of niet volledig overeenkomen met de geldende wettelijke bepalingen, laat dit de inhoud en geldigheid van de overige delen van dit document onverlet.

Privacybeleid

Informatie over gegevensbescherming

1. Algemeen

We vinden de bescherming van persoonsgegevens belangrijk. We verwerken uw persoonsgegevens waarover wij in het kader van de met u gesloten overeenkomsten beschikken in overeenstemming met de wettelijke privacyvoorschriften voor de hieronder genoemde doeleinden. Persoonsgegevens in de zin van deze informatie over gegevensbescherming omvat alle informatie die betrekking heeft op uw persoon. Dit zijn met name uw contractuele gegevens inclusief uw contactgegevens en uw factuurgegevens.

2. Verantwoordelijke partij

Verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens is Bäderbetriebe Kleve GmbH, Flutstr. 36, 47533 Kleve (D), telefoon: +49 (0)2821/593-0, fax: +49 (0)2821/593-160, e-mail: info@stadtwerke-kleve.de

3. Verwerkingsdoeleinden en ontvanger

3.1 Afhandeling van de overeenkomst

Bäderbetriebe Kleve GmbH of de dienstverlener die wij hiertoe de opdracht hebben verstrekt, verwerken uw persoonsgegevens ter nakoming van de overeenkomst met u. Dit omvat onder andere de facturering van het gebruik van het zwembad resp. overige diensten en de daarmee verbonden communicatie met u.

Wij geven uw persoonsgegevens ter nakoming van de overeenkomst, voor de facturering, de afhandeling van de betaling en het verzenden van brieven en facturen ook aan derden (bijv. logistieke dienstverleners voor verzending) door. De juridische basis voor de verwerking en verstrekking van uw persoonsgegevens is dus de verwerking ter nakoming van de overeenkomst en de uitvoering van de opdracht.

3.2 Reclameboodschappen en aanbiedingen op maat door middel van klantanalyses

Bäderbetriebe Kleve GmbH gebruikt uw persoonsgegevens ook om u informatie over haar producten te verstrekken.

Bäderbetriebe Kleve GmbH zal uw persoonsgegevens bovendien voor interne gegevensanalyses gebruiken om u individueel en klantgericht met aanbiedingen op maat te kunnen benaderen.

De bovengenoemde verwerking vindt plaats als er een legitiem belang is, tenzij uw legitieme belang bij bescherming zwaarder weegt (belangenafweging).

Bäderbetriebe Kleve GmbH zal u alleen op een andere wijze dan per post met reclameboodschappen benaderen wanneer u hiervoor afzonderlijk toestemming hebt gegeven of indien dit wettelijk is toegestaan.

3.3 Kredietwaardigheid

Bäderbetriebe Kleve GmbH heeft het recht om informatie over uw kredietwaardigheid op te vragen. Bäderbetriebe Kleve GmbH geeft hiertoe uw naam, adres en, indien van toepassing, uw geboortedatum door aan het kredietregistratiebureau Creditreform Emmerich Wolters KG, `s-Heerenberger Straße 172, 46446 Emmerich (D). Wanneer uw kredietwaardigheid als negatief wordt beoordeeld, kan Bäderbetriebe Kleve GmbH een contractuele relatie met u afwijzen. De juridische basis voor gegevensverwerking is een belangenafweging. De beoordeling van uw kredietwaardigheid en het verminderen van het risico van wanbetaling is ons legitieme belang.

3.4 Overige ontvangers en doeleinden

Bäderbetriebe Kleve GmbH laat de bovengenoemde processen en diensten incidenteel uitvoeren door zorgvuldig geselecteerde en gecontracteerde (vooral IT-)dienstverleners.

Voor zover dienstverleners niet in het kader van een opdracht voor ons werkzaam zijn, bijvoorbeeld ambachtslieden of andere gespecialiseerde bedrijven, is de juridische basis voor de gegevensoverdracht dat de diensten van derden zijn vereist voor een optimale en efficiënte uitvoering van de overeenkomst met u of voor de nakoming van onze contractuele plichten. De juridische basis voor het doorgeven van klantgegevens aan derden is een belangenafweging.

3.5 Webanalyse / Weboptimalisatie

We gebruiken trackingtechnologieën voor onze website die voor statistische analyses worden gebruikt. Deze analyses worden gebruikt om onze website te optimaliseren en onze diensten te verbeteren. Zie voor meer informatie het hoofdstuk “Specifieke online-onderwerpen”. De juridische basis hiervoor is ons legitieme belang of een voorafgaande toestemming die wij via de website hebben verkregen.

4. Specifieke online onderwerpen

4.1 “Cookies” en trackingpixels

Wanneer u een van onze webpagina’s bezoekt, slaan wij informatie in de vorm van een “cookie” op uw computer op die we bij uw volgende bezoek automatisch herkennen. Cookies stellen ons bijvoorbeeld in staat om een website af te stemmen op uw interesses of om uw gebruikersnaam op te slaan zodat u deze niet elke keer opnieuw hoeft in te voeren. Als u niet wilt dat wij uw computer herkennen, vragen wij u om uw browser zodanig in te stellen dat deze cookies van uw computer verwijdert, alle cookies blokkeert of u waarschuwt voordat er een cookie wordt opgeslagen. U kunt ook gebruik maken van de instellingen van onze Cookie Law Banner. Houd er rekening mee dat er technisch vereiste cookies en pixels moeten worden geplaatst om de functionaliteit van onze website te behouden. Voor onze website gebruiken we bovendien trackingpixels. Trackingpixels zijn kleine grafische afbeeldingen op websites die logboekregistratie en analyse van logbestanden toestaan voor statistische analyses. De trackingpixels schrijven informatie in het cookiebestand in de browser van de gebruiker bij diens bezoek aan de website.

4.2 Remarketing

Wanneer u onze website bezoekt, slaan wij op bepaalde tijdstippen cookies (zie ook “Cookie- en pixellijst” onder punt 4.1) op uw computer op. Door middel van deze cookies kunnen we later geanonimiseerd nagaan op welke plaatsen u het websitebezoek hebt afgebroken of in welke producten u geïnteresseerd bent. Dit helpt ons om de website interessanter te maken.

4.3 Opslag van logfile-bestanden

Om uw gebruikersgedrag te registreren, wordt er een cookie op uw computer opgeslagen wanneer u onze website bezoekt. Er wordt informatie verzameld over uw activiteiten op de websites die u bezoekt (bijv. surfgedrag, bezochte websites, aangeklikte reclamebanners). Alle gebruiksgegevens worden opgeslagen onder een pseudoniem.

5. Ontvanger van uw persoonsgegevens

5.1 Derden en opdrachtverwerkers

Uw persoonsgegevens worden ook gebruikt door andere bedrijven die in opdracht van Bäderbetriebe Kleve GmbH werken (“opdrachtverwerker”) of in het kader van zakelijke partnerschappen van Bäderbetriebe Kleve GmbH (“derden”). Mogelijke ontvangers van uw gegevens zijn logistieke dienstverleners, IT-dienstverleners, consultants of adviesbureaus, andere dienstverlenende en samenwerkingspartners. Voor de details verwijzen we naar de beschrijvingen van de gegevensverwerking in paragraaf 3.1 – 3.5.

5.2 Ontvangers buiten de Europese Unie (EU)

Bäderbetriebe Kleve GmbH laat de bovengenoemde processen en diensten incidenteel uitvoeren door zorgvuldig geselecteerde en gecontracteerde (vooral IT-)dienstverleners met zetel buiten de Europese Economische Ruimte (“derde land”), bijvoorbeeld Google. In deze gevallen vindt er overdracht naar een derde land plaats. Om een passend niveau van gegevensbescherming te waarborgen, hanteert Bäderbetriebe Kleve GmbH voor zover wettelijk vereist garanties die overeenkomen met de wettelijke vereisten om te zorgen voor een passend niveau van gegevensbescherming. Daartoe behoren o.a. EU-standaardovereenkomsten. U hebt de mogelijkheid om op elk gewenst moment meer informatie op te vragen en kopieën van de desbetreffende overeenkomsten te ontvangen.

6. Bewaartermijn en verwijdering van uw gegevens

We verwijderen uw persoonsgegevens als de contractuele relatie met u is beëindigd, als er aan alle wederzijdse aanspraken is voldaan en er geen andere wettelijke bewaarplichten van toepassing of juridische redenen voor de opslag zijn. Indien nodig gebruiken wij uw postadres voor een periode van maximaal 24 maanden na beëindiging van de contractuele relatie. De juridische basis voor gegevensverwerking is een belangenafweging. Bäderbetriebe Kleve GmbH zal uw gegevens in bepaalde gevallen geanonimiseerd gebruiken voor verdere analyse.

Voor zover u tijdens de contractuele relatie met Bäderbetriebe Kleve GmbH toestemming hebt gegeven voor reclameboodschappen per e-mail of telefoon, zullen we deze toestemming gebruiken voor een maximale periode van 12 maanden na het verlenen van de toestemming tenzij een langer gebruik om objectieve redenen gerechtvaardigd is.

7. Uw rechten

7.1 Informatie, correctie, verwijdering enz. 

We informeren u graag of en welke persoonsgegevens van u bij ons worden opgeslagen en aan wie we deze eventueel hebben doorgegeven. In overeenstemming met de wettelijke bepalingen kunt u de volgende aanvullende rechten doen gelden: correctie, verwijdering, verwerkingsbeperking (blokkeren voor specifieke doeleinden) en gegevensoverdracht.

7.2 Recht om bezwaar te maken tegen direct marketing enz.

Voor zover wij gegevens verwerken op basis van de zogenaamde belangenafweging (zie hiervoor de punten 3.2 tot 3.4), hebt u het recht om op elk moment bezwaar te maken tegen deze verwerking om redenen die voortkomen uit uw specifieke situatie. U hebt met name het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking voor reclamedoeleinden.

7.3 Herroepingsrecht

Als u ons een afzonderlijke toestemming hebt gegeven voor de verwerking van uw persoonsgegevens, kunt u deze op elk gewenst moment intrekken. Intrekking laat de rechtmatigheid van de verwerking van uw gegevens tot het moment van intrekking onverlet.

7.4 Vragen of klachten

In geval van vragen of klachten hebt u het recht om contact op te nemen met de verantwoordelijke toezichthoudende autoriteit in Duitsland, het Landesamt für Informationssicherheit und Datenschutz Nordrhein-Westfalen (www.ldi-nrw.de).

8. Contactgegevens

Als u vragen of opmerkingen hebt over de gegevensbescherming van Bäderbetriebe Kleve GmbH (bijvoorbeeld ter informatie en voor het bijwerken van uw persoonsgegevens), neem dan contact op met de functionaris voor de gegevensbescherming, de heer Markus Verstegen, tel.: +49 (0)2821/593-114, fax: +49 (0)2821/593-160 of per e-mail: datenschutz@stadtwerke-kleve.de.

9. Tracking- en retargetingactiviteiten

Webtracking met Google

Deze website maakt gebruik van Google, een webanalysedienst die wordt aangeboden door Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, VS (“Google”). Google gebruikt ook cookies die op uw computer worden opgeslagen en die een analyse van uw gebruik van de website mogelijk maken.

Deze website gebruikt Google met de extensie “anonymizeIP ()” om een geanonimiseerde verzameling van IP-adressen te waarborgen. Dit betekent dat uw IP-adres door Google in beginsel rees wordt ingekort in de lidstaten van de Europese Unie of andere landen die het Verdrag inzake de Europese Economische Ruimte hebben ondertekend. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS gestuurd en pas daar ingekort.

De overgedragen gegevens worden in opdracht van de exploitant van deze website door Google gebruikt om uw gebruik van de website te analyseren, om rapporten over de website-activiteiten op te stellen en om andere met betrekking tot het websitegebruik en internetgebruik verbonden diensten aan de website-exploitant te leveren.

Het in Google door uw browser overgedragen IP-adres wordt niet met andere gegevens van Google samengevoegd.

U kunt de opslag van cookies voorkomen met behulp van een bepaalde instelling van uw browsersoftware; we wijzen u er echter op dat u in dat geval mogelijk niet alle functies van deze website kunt gebruiken. U kunt bovendien voorkomen dat de door de cookie gegenereerde en aan uw gebruik van de website gerelateerde gegevens (inclusief uw IP-adres) worden verzameld en dat deze gegevens door Google worden verwerkt als u via de onderstaande link (http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de) de beschikbare browser-plugin downloadt en installeert.

Verder kunt u voorkomen dat uw gegevens door Google worden verwerkt door op de volgende link te klikken. Er wordt een opt-out cookie ingesteld die de verwerking van uw gegevens bij toekomstige bezoeken aan deze website voorkomt:

Google deactiveren

Raadpleeg de privacyverklaring van Google voor meer details over gegevensverwerking door Google op https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de.

Download PDF

Uw feedback

We willen dat u zich prettig voelt in het nieuwe Sternbuschbad. Als u vragen, suggesties of ideeën voor verbetering heeft, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen. Dat kan heel eenvoudig met ons contactformulier. Ons team staat altijd voor u klaar.


* Verplichte velden