Oplaadbare betaalkaarten

Aantrekkelijke kortingen met onze oplaadbare betaalkaarten

Als u het Sternbuschbad meerdere malen per jaar of zelfs regelmatig bezoekt, loont de aanschaf van een oplaadbare betaalkaart.

€ 50 voor € 47,50 (5% korting)
€ 100 voor € 90 (10% korting)
€ 200 voor € 160 (20% korting)

De desbetreffende korting (5%, 10%, 20%) geldt voor alle toegangsprijzen!

CleverCard – de voordeelkaart met aantrekkelijke kortingen!

Klanten van CleverStrom2021 en CleverGas2021 van de Stadtwerke Kleve krijgen met de CleverCard 25 % korting op alle toegangsprijzen in het Sternbuschbad.

 

Impressum

Het impressum geldt voor de website www.sternbuschbad.de, de Facebook-pagina www.facebook.com/Sternbuschbad en de Instagram-pagina https://www.instagram.com/Sternbuschbad

Bäderbetriebe Kleve GmbH
Flutstraße 36
47533 Kleve
Tel.: 02821/593-140
Fax: 02821/593-160
info@stadtwerke-kleve.de

Bedrijfsleider
Claudia Dercks

Voorzitter raad van bestuur
Heinz-Jörg Cosar

Handelsregister
Amtsgericht Kleve, HRB 2049

Btw-nummer
DE 1200 50 660

Verantwoordelijk voor de inhoud in de zin van de Duitse Perswet:

Claudia Dercks
Bäderbetriebe Kleve GmbH
Flutstraße 36
47533 Kleve
E-Mail: info@stadtwerke-kleve.de


Uitsluiting aansprakelijkheid

Inhoud van het online aanbod
Bäderbetriebe Kleve GmbH is op geen enkele wijze aansprakelijk voor de actualiteit, juistheid, volledigheid of kwaliteit van de weergegeven informatie. Schadevorderingen tegen Bäderbetriebe Kleve GmbH die betrekking hebben op materiële of immateriële schade die is veroorzaakt door gebruik of niet-gebruik van de gepresenteerde informatie dan wel door het gebruik van onjuiste en onvolledige informatie, worden in beginsel uitgesloten tenzij de schade aantoonbaar te wijten is aan opzet of grove nalatigheid van Bäderbetriebe Kleve GmbH.

Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend en zonder enige verplichting. Bäderbetriebe Kleve GmbH behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om delen van de pagina’s of het gehele aanbod zonder aparte mededeling te wijzigen, aan te vullen, te wissen of de publicatie tijdelijk of definitief te beëindigen.

Verwijzingen en links
Bij directe of indirecte verwijzingen naar andere websites (‘hyperlinks’) waarvoor Bäderbetriebe Kleve GmbH niet verantwoordelijk is, aanvaardt Stadtwerke Kleve GmbH slechts aansprakelijkheid wanneer zij op de hoogte was van de inhoud en zij in geval van illegale inhoud over de technische mogelijkheid beschikt om het gebruik hiervan te verhinderen en dit tevens in redelijkheid van haar kan worden verlangd. Bäderbetriebe Kleve GmbH verklaart hiermee uitdrukkelijk dat er op de gelinkte pagina’s op het moment van het plaatsen van links geen illegale inhoud kenbaar was.

Bäderbetriebe Kleve GmbH heeft geen enkele invloed op de actuele en toekomstige vormgeving, de inhoud of de auteursrechten van de gelinkte/gekoppelde pagina’s. Zij distantieert zich hierbij daarom uitdrukkelijk van alle inhoud van alle gelinkte/gekoppelde pagina’s die zijn gewijzigd na het plaatsen van de links. Uitsluitend de aanbieder van de pagina waarnaar wordt verwezen en niet degene die via links slechts verwijst naar de desbetreffende publicatie is aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit illegale, onjuiste of onvolledige inhoud en in het bijzonder uit het gebruiken of niet gebruiken van dergelijke gepresenteerde informatie.

Auteurs- en merkenrecht
Bäderbetriebe Kleve GmbH tracht in alle publicaties de auteursrechten op de gebruikte afbeeldingen, geluidsopnames, videofragmenten en teksten te respecteren en zoveel mogelijk gebruik te maken van door haarzelf gemaakte afbeeldingen, geluidsopnames, videofragmenten en teksten, dan wel van licentievrije afbeeldingen, geluidsopnames, videofragmenten en teksten.

Alle binnen het internet aanbod genoemde en evt. door derden beschermde beeld- en handelsmerken zijn zonder restrictie onderworpen aan de bepalingen van het toepasselijke merkenrecht en de eigendomsrechten van de desbetreffende geregistreerde eigenaar. Uitsluitend op basis van het enkel noemen van merken mag niet de conclusie worden getrokken, dat deze niet door rechten van derden zijn beschermd!

Het copyright op gepubliceerde, door de auteur zelf geschreven inhoud blijft uitsluitend berusten bij de auteur van de pagina’s. Een verveelvoudiging of gebruik van dergelijke afbeeldingen, geluidsopnames, videofragmenten en teksten in andere elektronische of gedrukte publicaties is niet toegestaan zonder uitdrukkelijke toestemming van Bäderbetriebe Kleve GmbH.

Gegevensbescherming
Indien binnen het internetaanbod de mogelijkheid bestaat om persoonlijke of zakelijke gegevens in te voeren (e-mailadressen, namen, woonadressen), vindt verstrekking van deze gegevens door de gebruiker uitdrukkelijk op vrijwillige basis plaats. Gebruikmaking en betaling van alle aangeboden diensten is – voor zover dit technisch mogelijk is en in redelijkheid kan worden verlangd – ook toegestaan zonder vermelding van dergelijke gegevens, dan wel met vermelding van geanonimiseerde gegevens of een pseudoniem. Het gebruik door derden van de in het kader van het impressum of vergelijkbare verklaringen openbaar gemaakte contactgegevens zoals postadressen, telefoon- en faxnummers evenals e-mailadressen voor het sturen van niet uitdrukkelijke aangevraagde informatie is niet geoorloofd. Het recht om juridische stappen te ondernemen tegen de afzender van dergelijke spam-mails bij schendingen van dit verbod wordt uitdrukkelijk voorbehouden.

Rechtsgeldigheid van deze aansprakelijkheidsuitsluiting
Deze aansprakelijkheidsuitsluiting dient te worden beschouwd als onderdeel van het internetaanbod van waaruit naar deze pagina wordt verwezen. Indien delen of afzonderlijke formuleringen van deze tekst niet, niet meer of niet volledig overeenkomen met de geldende wettelijke bepalingen, laat dit de inhoud en geldigheid van de overige delen van dit document onverlet.

Privacybeleid

Informatie over gegevensbescherming

1. Algemeen

De bescherming van uw persoonsgegevens is belangrijk voor ons. Wij verwerken uw persoonsgegevens, die wij in verband met de afsluiting van het contract in ons bezit hebben, conform de wettelijke voorschriften inzake gegevensbescherming voor de hieronder genoemde doeleinden. Onder persoonsgegevens in de zin van deze gegevensbeschermingsinformatie wordt alle informatie verstaan die betrekking heeft op uw persoon. Deze omvat in het bijzonder uw contractgegevens met inbegrip van uw contact- en facturatiegegevens.

2. Verantwoordelijke instantie

Verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens is Bäderbetriebe Kleve GmbH, Flutstr. 36, D-47533 Kleve, telefoon: 0049 – (0)2821 – 593-0, fax: 0049 – (0)2821 – 593-160, e-mail: info@stadtwerke-kleve.de

3. Contactgegevens

Als u vragen of opmerkingen heeft over de gegevensbescherming van Bäderbetriebe Kleve GmbH (bijv. over informatie en actualisering van uw persoonsgegevens), neem dan onder vermelding van het woord ‘Gegevensbescherming’ contact op met de functionaris voor gegevensbescherming, de heer M. Verstegen, tel.: 0049 – (0)2821 – 593 – 114,  fax 0049-(0)2821-593 of per e-mail: datenschutz@stadtwerke-kleve.de.

4. Doeleinden van de verwerking en ontvangers

4.1 Contractbeheer

Bäderbetriebe Kleve GmbH of dienstverleners die in opdracht van ons werken, verwerken uw persoonsgegevens om het contract met u af te wikkelen. Dit omvat onder andere de betaling van het gebruik van het bad en andere diensten en de daarbij behorende communicatie met u.

Voor de uitvoering van het contract, d.w.z. voor de bepaling van uw verbruik, de facturering, de afhandeling van de betaling en de verzending van brieven en facturen, geven wij uw persoonsgegevens ook door aan derden (bijv. verzendbedrijven). Rechtsgrondslag voor de verwerking en verstrekking van uw persoonsgegevens is dus de verwerking met het oog op de contractafwikkeling en -beheer.

4.2 Reclame en aanbiedingen op maat door middel van analyse van klantgegevens

Bäderbetriebe Kleve GmbH gebruikt uw persoonsgegevens ook om u productinformatie toe te sturen.

Om de reclame aan u te zenden, geven wij uw naam en adres door aan derden en aan verwerkers (bijv. verzendbedrijven, mediabureaus), die deze gebruiken om reclamemateriaal te maken en naar u te sturen.

Bäderbetriebe Kleve GmbH let er bovendien op dat via de gekozen communicatiekanalen voor reclame (post en bij zelfpromotie voor bestaande klanten ook per e-mail) bij u zo min mogelijk verstoringen veroorzaakt worden.

Voor zover u toestemming heeft verleend, geeft Bäderbetriebe Kleve GmbH uw e-mailadres en uw voor- en achternaam met behulp van een zogenaamde hashwaarde gepseudonomiseerd door aan socialmedianetwerken (zoals Google en Facebook). Deze netwerken voeren dan een interne vergelijking uit met de hun beschikbare gebruikersgegevens. Als uit deze vergelijking blijkt dat u in een van deze socialmedianetwerken bent geregistreerd, krijgt u vervolgens advertenties van Bäderbetriebe Kleve GmbH in het betreffende sociale netwerk te zien, bijvoorbeeld banners of andere reclame-uitingen.

U heeft het recht uw toestemming te allen tijde voor de toekomst te herroepen, terwijl de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming die tot de intrekking gold, onaangetast blijft. De eenvoudigste manier om uw toestemming in te trekken is door deze naar de bovengenoemde contactgegevens te sturen.

4.3 Risicobeoordeling

Bäderbetriebe Kleve GmbH heeft het recht om inlichtingen over uw kredietwaardigheid in te winnen. Bäderbetriebe Kleve GmbH zal hiervoor uw naam, adres en eventueel uw geboortedatum doorgeven aan het kredietinformatiebureau Creditreform Emmerich Wolters KG, ‘s-Heerenberger Straße 172, D-46446 Emmerich. Indien de informatie over uw kredietwaardigheid negatief is, kan Bäderbetriebe Kleve GmbH een contractuele relatie met u afwijzen. De rechtsgrondslag voor de verwerking is een belangenafweging. Ons rechtmatig belang ligt in de beoordeling van uw kredietwaardigheid en de vermindering van het risico op wanbetaling.

4.4 Andere ontvangers en doeleinden

Bäderbetriebe Kleve GmbH laat enkele van de bovengenoemde processen en diensten uitvoeren door zorgvuldig geselecteerde en ingeschakelde verwerkers (met name IT-dienstverleners).

De dienstverleners die in opdracht van Bäderbetriebe Kleve GmbH werken, kunnen met name de volgende zijn: drukwerkleveranciers, callcenters, geselecteerde gespecialiseerde bedrijven en ambachtslieden. Deze verwerken in opdracht van ons persoonsgegevens.

Voor zover de verwerkers niet voor ons werken in het kader van een orderverwerking, bijvoorbeeld ambachtslieden of andere gespecialiseerde bedrijven, is de wettelijke basis voor het doorgeven van de gegevens dat de diensten van derden nodig zijn voor een optimale en efficiënte uitvoering van de overeenkomst met u of voor de nakoming van onze contractuele verplichtingen. De rechtsgrondslag voor de verwerking van u klantgegevens is een belangenafweging.

5. Specifieke onlinethema´s

5.1 Logbestanden

De verwerking van het IP-adres is bedoeld als bescherming tegen of voor de traceerbaarheid van hackers en cyberaanvallen. De verwerking van de overige gegevens is bedoeld om een bijdrage aan de inhoud van onze website te leveren, de functionaliteit van onze technische informatiesystemen te garanderen, onze website te optimaliseren en de functionaliteit van de website te waarborgen. De gegevens van de logbestanden worden altijd gescheiden van andere persoonsgegevens van de gebruikers opgeslagen.

Deze verwerking van uw bovengenoemde gegevens is noodzakelijk om de rechtmatige belangen van Bäderbetriebe Kleve GmbH te waarborgen en wordt gerechtvaardigd door een belangenafweging ten gunste van Bäderbetriebe Kleve GmbH. Bäderbetriebe Kleve GmbH heeft er een rechtmatig belang bij dat de website met de daarop aangeboden diensten technisch functioneert en dat de website tegen aanvallen wordt beschermd. Uw te beschermen belang dat uw bovengenoemde gegevens niet voor dit doel worden gebruikt, weegt niet op tegen dit rechtmatige belang van Bäderbetriebe Kleve GmbH, aangezien Bäderbetriebe Kleve GmbH deze gegevens op passende wijze gebruikt in overeenstemming met het beschreven verwerkingsdoel en u ook profiteert van de functionaliteit van de website.

Uw persoonsgegevens worden uiterlijk na 14 dagen gewist, tenzij Bäderbetriebe Kleve GmbH wettelijk verplicht is deze op te slaan of de opslag ervan wettelijk is toegestaan.

5.2 Webanalyse en weboptimalisatie door cookies en tracking pixels

We maken op onze website gebruik van cookies en trackingtechnologieën. Deze worden gebruikt om onze website te optimaliseren, service verder te ontwikkelen en voor marketingdoeleinden. Hieronder leggen we de technologieën en de werking ervan uit.

Als u onze website bezoekt, slaan we informatie in de vorm van een cookie op uw computer op. Deze data herkennen wij bij een volgend bezoek automatisch. Cookies zijn tekstbestanden die worden opgeslagen in de internetbrowser of door de internetbrowser op het computersysteem van de gebruiker. Roept een gebruiker een website op, dan kan een cookie worden opgeslagen op het besturingssysteem van de gebruiker. Deze cookie bevat een karakteristieke reeks tekens die het mogelijk maakt de browser te identificeren, wanneer de website opnieuw wordt opgeroepen.

Het gebruik van cookies helpt ons om u onbeperkt gebruik te kunnen laten maken van onze website. Met behulp van cookies maken we uw bezoek aan onze website zo gemakkelijk mogelijk. Cookies stellen ons bijvoorbeeld in staat om een website aan te passen aan uw interesses of om uw gebruikersnaam op te slaan. Dan hoeft u deze niet bij elk bezoek opnieuw in te voeren.

Ook gebruiken we tracking pixels op onze website. Tracking pixels zijn kleine grafieken op webpagina’s die het mogelijk maken om logbestanden vast te leggen en te analyseren. Tracking pixels schrijven informatie in het cookiebestand in de browser van de gebruiker, als deze de website bezoekt. Het gebruik van pixels maakt het mogelijk om gerichte informatie en inhoud weer te geven.

Een overzicht van de op onze website gebruikte cookies en pixels, verwerkte gegevens en bijbehorende ontvangers vindt u hier.

Bäderbetriebe Kleve GmbH gebruikt cookies en pixels uit de volgende categorieën:

5.3 Noodzakelijke cookies en pixels

Noodzakelijke cookies dienen de technisch feilloze werking van onze website. Ze zorgen voor stabiliteit van de website, bieden een veilige login, slaan de voortgang van uw bestelling, uw inloggegevens en de inhoud van uw winkelwagen op. De cookie- en pixellijst informeert u over de door ons gebruikte noodzakelijke cookies.

De gegevens die op deze manier van u worden verzameld, worden door technische maatregelen gepseudonomiseerd, zodat het niet meer mogelijk is om de data aan u toe te wijzen. De gegevens worden niet samen met andere persoonsgegevens over u opgeslagen. Als u onze website oproept, informeert een banner u over het gebruik van cookies en verwijst u naar deze informatie over gegevensbescherming. In dit verband wordt ook verwezen naar de manier waarop het opslaan van cookies in de browserinstellingen kan worden tegengaan.

Deze verwerking van uw bovengenoemde gegevens is technisch noodzakelijk voor een feilloze werking van de website. U kunt het plaatsen van cookies technisch blokkeren via de instellingen van uw browser. Wij wijzen u er echter op dat er zo geen garantie is voor een veilige, goed functionerende website.

5.4 Marketing cookies

Marketing cookies helpen ons om u te voorzien van gepersonaliseerde advertenties op en buiten onze website www.sternbuschbad.de. De cookie- en pixellijst informeert u over de door ons gebruikte noodzakelijke cookies.

In dit verband gebruiken we cookies ook voor zogenaamde remarketing, retargeting of lookalike retargeting. Hier staat de cookie met de bijbehorende informatie de herkenning van de browser van de gebruiker toe en een overeenkomstige readdressing op externe websites (zogenaamde retargeting). Verder worden digitale tweelingen van de originele cookieprofielen op basis van de cumulatieve cookie-informatie geïdentificeerd en aangesproken. Dit wordt lookalike retargeting genoemd.

Verder gebruiken we in dit verband ook cookies voor gebruiksgerelateerde reclame (zogenaamde behavioural advertising). Op onze website worden door middel van cookies gegevens met gebruiksinformatie (bijv. bezochte websites, aantal bezoeken, bezoektijden, verblijfsduur op afzonderlijke sites) op de harde schijf van de gebruiker opgeslagen. Deze gebruikersprofielen worden anoniem gemaakt en in een technisch (statistisch) evaluatieproces beoordeeld om zo een selectie mogelijk te maken op basis van de interesses van de betreffende gebruiker, wanneer later internetreclame (bijv. banners) op andere websites wordt geplaatst. Behavourial targeting wordt uitgevoerd door externe bedrijven, die ook reclame maken voor websites van andere aanbieders. Hier kunt u de lijst met deze bedrijven inzien. Deze derde partijen maken dan zelf de genoemde gebruikersprofielen aan met behulp van cookies en gebruiken hun targetingsystemen om de verzamelde gegevens te selecteren voor aan gebruikers aangepaste reclame.

Wanneer u onze website bezoekt, informeert onze zogenaamde cookiebanner u over het gebruik van cookies voor marketingdoeleinden en vraagt u om uw toestemming voor de verwerking van de persoonsgegevens die in dit kader worden gebruikt. U wordt ook verwezen naar dit privacybeleid. Uw toestemming is de rechtsgrondslag voor de verwerking van persoonsgegevens met behulp van cookies en pixels voor marketingdoeleinden.

U heeft het recht uw toestemming te allen tijde voor de toekomst te herroepen, terwijl de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming die tot de intrekking gold, onaangetast blijft. De eenvoudigste manier om uw toestemming in te trekken is om de betreffende cookies of cookietypes op elk gewenst moment te deactiveren met behulp van de juiste tool in de footer van onze homepage.

De informatie die door de cookies en pixels aan ons wordt doorgegeven, wordt door ons gedurende de hierna genoemde perioden na de ontvangst opgeslagen en vervolgens automatisch verwijderd.

De informatie die door de cookies en pixels aan ons wordt doorgegeven, wordt door ons gedurende de hierna genoemde perioden na de ontvangst opgeslagen en vervolgens automatisch verwijderd.

Marketing cookies                                           6 maanden

Noodzakelijke cookies                                  24 uur

6. Ontvangers van uw persoonsgegevens

6.1 Derden en onderverwerkers

Uw persoonsgegevens worden ook gebruikt door andere bedrijven die in opdracht van Bäderbetriebe Kleve GmbH werken (verwerkers) of actief zijn als handelspartners van Bäderbetriebe Kleve GmbH (derden). Mogelijke ontvangers van uw gegevens zijn verzendbedrijven, callcenters, IT-dienstverleners, consultants of adviesbureaus en andere service- en samenwerkingspartners. Voor details verwijzen we naar de beschrijvingen van de gegevensverwerking.

6.2 Ontvangers buiten de Europese Unie (EU)

Bäderbetriebe Kleve GmbH laat individuele diensten uitvoeren door zorgvuldig geselecteerde dienstverleners die opdrachten hebben gekregen en buiten de Europese Economische Ruimte (in derde landen) zijn gevestigd, bijvoorbeeld Google. In deze gevallen vindt een overdracht naar een derde land plaats. Voor zover wettelijk vereist om een adequaat beschermingsniveau van uw gegevens tot stand te brengen maakt Bäderbetriebe Kleve GmbH gebruik van waarborgen in overeenstemming met de wettelijke bepalingen om een adequaat niveau van gegevensbescherming tot stand te brengen, met inbegrip van o.a. EU-standaardcontracten. U heeft de mogelijkheid om op elk gewenst moment nadere informatie op te vragen en kopieën van de desbetreffende overeenkomsten te ontvangen.

7. Duur van de opslag en verwijdering van uw gegevens

Wij verwijderen uw persoonsgegevens, wanneer de contractuele relatie met u wordt beëindigd, alle wederzijdse vorderingen zijn voldaan en er geen andere wettelijke verplichtingen zijn om gegevens te bewaren en er geen wettelijke rechtvaardiging voor de opslag bestaat. Wij kunnen uw postadres gebruiken voor een periode van maximaal 24 maanden na beëindiging van de contractuele relatie. De rechtsgrondslag voor de verwerking is een belangenafweging. In bepaalde gevallen zal Bäderbetriebe Kleve GmbH uw gegevens anoniem blijven gebruiken voor analysedoeleinden.

Indien u tijdens de duur van de contractuele relatie met Bäderbetriebe Kleve GmbH ons toestemming heeft gegeven om per e-mail of telefoon contact op te nemen voor reclamedoeleinden, zullen wij deze toestemming maximaal 12 maanden na het geven van de toestemming gebruiken, tenzij een langer gebruik om zakelijke redenen gerechtvaardigd is.

8. Bedrijf op social media

Door de aanwezigheid van Bäderbetriebe Kleve GmbH op social media (bijv. Facebook, Instagram) willen wij graag actief met u communiceren en u de mogelijkheid bieden om op deze manier informatie te verkrijgen over ons bedrijf, onze producten en diensten. Er moet op gewezen worden dat in het kader van deze bedrijfsuitingen de verwerking van persoonsgegevens in landen buiten de Europese Unie niet kan worden uitgesloten. Als u de betreffende bedrijfsuitingen raadpleegt, worden cookies meestal op uw computer opgeslagen. Deze worden gebruikt om het gedrag en de interesses van de gebruiker vast te leggen. In de regel worden de daaruit voortvloeiende gegevens gebruikt voor marktonderzoek en reclame, waarbij op grond van het gebruiksgedrag advertenties worden getoond die vermoedelijk overeenkomen met de interesses van de gebruikers.

Wij verwerken de persoonsgegevens van de gebruikers op basis van ons legitieme belang bij de communicatie met de individuele gebruikers. Voorts is het mogelijk dat u door de aanbieder van het betreffende sociale medium wordt gevraagd om toestemming te geven voor de verwerking van uw gegevens. Bäderbetriebe Kleve GmbH heeft geen invloed op de door de aanbieder verzamelde gegevens en procedures voor gegevensverwerking, noch zijn wij op de hoogte van de volledige omvang van de gegevensverzameling, de doeleinden van de verwerking en de bewaartermijnen. We hebben ook geen informatie over het verwijderen van de gegevens die door de betreffende aanbieder zijn verzameld. Wij willen er dan ook op wijzen dat de uitoefening van de rechten van de betrokken personen bij de aanbieder moet plaatsvinden, aangezien alleen de aanbieder uiteindelijk rechtstreeks toegang heeft tot de verzamelde gegevens, passende maatregelen kan nemen en informatie kan verstrekken.

9. Uw rechten

Conform de wettelijke bepalingen (inclusief eventuele beperkingen uit de Europese AVG en/of de nieuwe Duitse Wet Bescherming Persoonsgegevens) kunt u de volgende rechten jegens ons doen gelden:

9.1 Informatie

U heeft het recht om informatie van ons te ontvangen over uw gegevens die bij ons zijn opgeslagen.

9.2 Correctie

Op uw verzoek zullen wij de over u opgeslagen gegevens corrigeren, als deze onjuist of onnauwkeurig zijn.

9.3 Verwijdering

Indien u dat wenst, zullen wij uw gegevens verwijderen, voor zover andere wettelijke voorschriften (bijv. wettelijke bewaarplicht) of een doorslaggevend belang van onze kant (bijv. om onze rechten en vorderingen te verdedigen) dit niet verhinderen.

9.4 Beperking

Rekening houdend met de wettelijke bepalingen kunt u van ons verlangen dat wij de verwerking van uw gegevens beperken.

9.5 Gegevensoverdracht

U heeft ook het recht om uw gegevens onder de wettelijke voorwaarden in een gestructureerd, gangbaar en machineleesbaar format te ontvangen of om deze over te dragen aan een derde partij.

9.6 Klachten

U heeft het recht zich met vragen of klachten tot een toezichthoudende instantie te wenden, met name in de lidstaat van uw gebruikelijke woonplaats, van de plaats waar u werkt, of van de plaats van de vermoedelijke inbreuk. De voor ons verantwoordelijke toezichthoudende instantie is de toezichthouder voor gegevensbescherming en vrijheid van informatie van Noordrijn-Westfalen (www.ldi.nrw.de).

9.7 Herroepingsrecht

Indien u ons afzonderlijk toestemming heeft gegeven voor de verwerking van uw persoonsgegevens, kunt u deze toestemming te allen tijde intrekken. De rechtmatigheid van de verwerking van uw gegevens tot aan de herroeping blijft door een herroeping onaangetast.

9.8 Bezwaar

U kunt ook bezwaar aantekenen tegen de verwerking van uw gegevens (zie kader voor meer informatie). Om deze rechten uit te oefenen kunt u contact met ons opnemen onder gebruikmaking van de bij punt 2 genoemde contactgegevens.

Informatie over het recht van bezwaar

U heeft het recht om te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van uw gegevens, op basis van een belangenafweging of in het algemeen belang, om redenen die verband houden met uw specifieke situatie. Dit geldt ook voor profiling op basis van deze bepaling.

Indien u bezwaar aantekent, zullen wij uw persoonsgegevens niet meer verwerken, tenzij wij kunnen aantonen dat er dwingende legitieme redenen zijn voor de verwerking die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden, of tenzij de verwerking dient om juridische claims te doen gelden, uit te oefenen of te verdedigen. 

Wij verwerken uw persoonsgegevens ook voor direct marketing. Indien u geen reclame wenst te ontvangen, heeft u het recht om hiertegen te allen tijde bezwaar aan te tekenen; dit geldt ook voor profiling, voor zover deze verband houdt met dergelijke direct marketing. We zullen met dit bezwaar in de toekomst rekening houden.

Voor het indienen van het bezwaar gelden geen vormvoorschriften. Het bezwaar dient zo mogelijk te worden gericht aan:

Bäderbetriebe Kleve GmbH, Flutstr. 36, D-47533 Kleve, telefoon: 0049 – (0)2821 – 593-0, fax: 0049 – (0)2821 – 593-160, e-mail: info@stadtwerke-kleve.de

 

Downloads

Toelichting gegevensbescherming

Cookie- en pixellijst

Uw feedback

We willen dat u zich prettig voelt in het nieuwe Sternbuschbad. Als u vragen, suggesties of ideeën voor verbetering heeft, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen. Dat kan heel eenvoudig met ons contactformulier. Ons team staat altijd voor u klaar.


* Verplichte velden